Полезни въпроси за цялостна политика по привличане на публики в музеите

25.07.2022

Така може да се резюмира резултатът от едно съвсем скорошно изследване сред група финландски музеи, посветено именно на нуждата от разработване на цялостна политика за привличане и ангажиране на публики. Публикуван под формата на наръчник или дори чек-лист, той помага на музеите да структурират свои насоки и механизми за работа с публиките, според собствените си специфики. Целта му е да ги поведе към социално, културно, екологично и икономически устойчиво развитие, да усили тяхното въздействие и да ангажира все повече хора към културното наследство.

Наръчникът е построен върху поредици от въпроси, по различни теми, изведени след проучване на KAMU Espoo City Museum сред широк кръг финландски музеи в периода 2021 – 2022 г., отразявайки актуални процеси и промени както в музейната работа, така и в глобалния ред от този период.

Въпреки, че е насочен основно към музеите, наръчникът свободно може да се прилага и за друг тип културни институти, които имат желание да изготвят цялостна стратегия за работа с аудиторията си, помагаща им да извършват ежедневните си дейности, да наблюдават и обмислят реакциите на посетителите си, да организират по-добре услугите и съдържанието, които предлагат. Всичко това обаче съобразено и с наличните им ресурси.

Целият документ е публикуван тук и работата с него благоприятства по-доброто позициониране на музеите, тяхната експертиза и многопластови функции в обществото. Той обаче представлява и чудесен инструмент не само за създаване на цялостна политика за работа с публики, но и за проверка на състоянието и разбиранията сред различните звена в културните институти.

Повече за него разказваме в рубриката #културниполитики.

снимка: Pixabay.

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество – ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“.

лого на НФК