Културна фондация А25

ТУК КУЛТУРАТА Е С ПРЕДИМСТВО!

„А25“ е българското наименование на международния пътен знак „Внимание: кръстовище на равнозначни пътища“. За нас съвременната култура е именно такова кръстовище, където се пресичат множество идеи и посоки, като всеки отделен път заслужава и внимание, и признание за собственото му достойнство.

Как можем да работим заедно

Когато вашият проект отговаря на целите и не противоречи на принципите на организацията, А25 може да Ви бъде полезна с:

Подпомагане на мениджърска, административна и техническа работа по отделни компоненти или за целия Ви проект;

Планиране и организиране на еднократни събития с различен мащаб – семинари, обучения, уъркшопи, конференции, публични дебати, акции и други форуми;

Планиране и осъществяване на специфични дейности по популяризиране на културни продукти;

Подпомагане на изследователската работа в областта на културата.


Сайтът на Културна фондация А25 е обновен по проект „Културен имунитет А25”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и по проект „А25 2.0”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.