Дефекти на миналото и ефекти в бъдещето – постпандемичният български културен сектор

Публика на откриването на фестивала Антистатик
03.12.2021

„Културата представлява огромна специфична ценност и допринася значително за икономиката. Тя винаги е била „социалното лепило“ и ресурс, който може да лекува раните във време на кризи. Сериозността на продължаващата криза, причинена от COVID-19, и предизвикателствата пред нас, изискват безпрецедентни и координирани действия… Културата е повече от просто сектор. Тя е вектор за положителна промяна.“, се казва в съвместното обръщение на Европейската културна фондация, мрежата Culture Action Europe и Europa Nostra, инициатори на кампанията #CulturalDealEU, апелираща към отделянето на минимум 2% от бюджетите на плановете за възстановяване и развитие в следствие на COVID-19-кризата на държавите-членки на ЕС. Целта на кампанията е да се сключи „Културен пакт за Европа“ (Cultural Pact for Europe), който да затвърди главната роля на културата в политическия дневен ред и прокарването ù хоризонтално във всички останали политически сфери, вкл. външна политика, зелена политика, образование, икономически растеж и т.н. България също е изправена пред нуждата от преразглеждане на мястото на културата, като се вземат предвид поредица от дългогодишни практики и модели на управление, последствията от тях и спешните нужди, които предизвикаха. На този процес е посветен и анализа на Културна фоднация А25, чийто пълен текст можете да прочетете на страниците на Информационния портал на НПО в България.

снимка: @Теодора Симова//Фестивал „Антистатик“

Текстът е подготвен с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Национален фонд „Култура“, Оператора на Фонд Активни граждани България и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.