Културен имунитет А25

Визия за проекта Културен имунитет
01.11.2020

Проект „Културен имунитет А25“ стартира през ноември 2020 г. и се фокусира върху експертно развитие на екипа на Културна фондация А25, както и върху повишаване на капацитета на организацията за извършване на стопанска дейност.

„Културен имунитет А25“ се реализира благодарение на механизма за подкрепа и преодоляване на ефектите от COVID-19 по Схемата за финансиране на малки инициативи на фонд Активни граждани България. В края на 2020 г. фондът подкрепи 26 от 128 кандидатстващи организации по тази схема, сред които и Културна фондация А25.

Проектът „Културен имунитет А25“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Културен имунитет А25“ е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.

Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите на тази подстраница се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Лого на фонд Активни граждани