Марина Деливлаева: Истинският разговор е крехко изкуство

Марина Деливлаева-интервю за професията
10.08.2021
Като редактор, преводач и преподавател Марина Деливлаева умело разтяга денонощието, така че да събере в него всички професии, ангажименти и любими неща, които я изграждат – професионално и личностно. Тя е едновременно перпѐтуум-мо̀биле и олицетворение на иконична деликатност, увлечена в размисли за изкуства, медии, новогръцки език, преводи, монтаж и Jasmin.bg. В разговор с нея би било ощетяващо да се поставят времеви ограничения, затова и интервюто, което подготвихме заедно, продължава върху няколко страници. Отделете време и го прочетете тук, на страниците на Uspelite.bg.
снимка: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.