A25 Cultural Foundation

HERE CULTURE IS A PRIORITY!

OUR WEBSITE IS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION. FOR ANY ENQUIRIES DO NOT HESITATE TO CONTACT US AT: info@a25cultfound.org

How to work together

Coming soon.

Coming soon;

Coming soon;

Coming soon;

Coming soon.


Сайтът на Културна фондация А25 е обновен по проект „Културен имунитет А25”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и по проект „А25 2.0”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.